• 20190802_102917
 • 20190802_103015
 • 20190802_110145
 • 20190802_104626
 • 20190802_102917
 • 20190802_102905
 • 20190802_104017
 • 20190802_104007
 • 20190802_104041
 • 20190802_104026
 • 20190802_103954
 • 20190802_110527
 • 20190802_104402
 • 20190802_110155
 • 20190802_102932
 • 20190802_110209
 • 20190802_110221
 • 20190802_110249
 • 20190802_110533
 • 20190802_111325
 • 20190802_110235

Trajnim me përfaqësuesit e Grupeve Lokale të Veprimit në Kosovë

 

Prishtinë, 2 Gusht 2019- Rrjeti i Zhvillimit Rural të Kosovës mban trajnimin e radhës me të gjithë përfaqësuesit e Grupeve Lokale të Veprimit në Kosovë.

Në kuadër të projektit përfitues të masës 303 qasja LEADER nga MBPZHR është organizuar trajnimi me temën “Kontabiliteti dhe Raportimi”.

Qëllim i kësaj mbledhje me të gjithë përfaqësuesit e Grupeve Lokale të Veprimit që veprojnë në nivel nacional në Kosovë si dhe menaxherët e GLV-ve të cilat janë të akredituara dhe përfituese të projekteve të masës 303 nga MBPZHR, është ngritja e kapacaiteteve të stafit të GLV-së, ofrimin e njohurive rreth kontabilitetit dhe përgatitjes së librave rreth raportitmit të kontabilitetit, shpërndarja e informacioneve, punës së realizuar, rezultateve të arritura dhe hapat e më tutjeshëm që duhet të ndërmerren me qëllim fuqizimin e rolit të GLV-ve në komunitet.